Analize tehnice Heiken Ashi


#1

Analiza Heiken Ashi 02mar2015

http://youtu.be/_nGe1Oi5r14


#2

Analiza Heiken Ashi 03mar2015

http://youtu.be/RGgQuODQh5s


#3

Analiza Heiken Ashi 04mar2015

http://youtu.be/P-BXlHbwsPY


#4

Analiza Heiken Ashi 05mar2015

http://youtu.be/6UpvbZlnOhg


#5

Analiza Heiken Ashi 06mar2015

http://youtu.be/WaL4GvxAlL4


#6

Analiza Heiken Ashi 09mar2015

http://youtu.be/2gBce5K_2PM


#7

Analiza Heiekn Ashi 10mar2015

http://youtu.be/Ex1NVrFQnt0


#8

Analiza Heiken Ashi 11mar2015

http://youtu.be/Ud_I_NG2qDk


#9

Analiza Heiken Ashi 12mar2015

http://youtu.be/5egooNurTeo


#10

Analiza Heiken Ashi 13mar2015

http://youtu.be/UZ-x1Mye74s


#11

Analiza Heikan Ashi 16mar2015

http://youtu.be/jS5drEGUfvU


#12

Analiza Heiken Ashi 17mar2015

http://youtu.be/xesCpU4dZTA


#13

Analiza Heiken Ashi 18mar2015

http://youtu.be/k_Q5HHkyyaQ


#14

Analiza Heiken Ashi 19ian2015

http://youtu.be/-gYO0ibxnOI


#15

Analiza Heiken Ashi 20mar2015

http://youtu.be/gMZpQi3N1S4


#16

Analiza Heiken Ashi 23mar2015

http://youtu.be/Z62Kw6fuOAk


#17

Analiza Heiken Ashi 24mar2015

http://youtu.be/e2OIAdZKSR4


#18

Analiza Heiekn Ashi 25mar2015

http://youtu.be/0ctw5p-qzpY


#19

Analiza Heiken Ashi 26mar2015

http://youtu.be/ID8YCE57r_g


#20

Analiza Heiken Ashi 27mar2015

http://youtu.be/62XDcwlOh6Y